Tool for calculating sewerage and water charges

O nás Služby Reference Kontakt EN How innovation path created a tool for calculating water and sewerage charges Our clients needed to find a solution for water and sewerage pricing. We therefore decided to invent a tool for accurate calculation. Problem We created the tool at the request of several large and smaller water utilities […]

Nástroj pro kalkulaci stočného a vodného

O nás Služby Reference Kontakt EN Jak innovation path vytvořil nástroj pro kalkulaci vodného a stočného Naši klienti potřebovali najít řešení pro kalkulaci cen vodného a stočného. Rozhodli jsme se proto vynalézt nástroj pro přesnou kalkulaci. Problém Nástroj jsme vytvořili na žádost několika velkých i menších vodárenských společností, které řešili potřebu reagovat na požadavky cenové […]

Migration of warehouse data base

O nás Služby Reference Kontakt EN Comprehensive process optimization How innovation path helped to migrate and enrich a data warehouse Data warehouse migrations are not performed every day. Yet it is an increasingly common occurrence as organizations look to modernize their data infrastructure with the enhanced capabilities associated with modern innovations. Problem Our client needed […]

Migrace datového skladu

O nás Služby Reference Kontakt EN Komplexní procesní optimalizace Jak innovation path pomohl k migraci a obohacení datového skladu Migrace datového skladu se neprovádí každý den. Přesto je stále častější jevem, protože se organizace snaží modernizovat svou datovou infrastrukturu pomocí rozšířených možností spojených s moderními inovacemi. Problém Náš klient potřeboval podporu při migrací datové základny […]

Veolia sází při ověřování souladu s předpisy na innovation path

O nás Služby Reference Kontakt EN Jak Veolia sází na innovation path, aby zajistila soulad s předpisy Veolia je celosvětovým lídrem v oblasti optimalizace zdrojů. Tato společnost se sídlem ve Francii, která má více než 178 000 zaměstnanců po celém světě, navrhuje a poskytuje řešení v oblasti hospodaření s vodou, odpady a energií. V roce […]

Jak innovation path vytvořil event detector

O nás Služby Reference Kontakt EN Jak innovation path vytvořili aplikaci varovného systému na ochranu vody Cílem tohoto projektu bylo vytvořit ochranný systém vystavený neočekávaným událostem pomocí detekce a umožnění série obrazů pojmenovaných přesně podle definice. Problém Zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod jsou obtížné úkoly. Kvalitu vody je třeba průběžně kontrolovat. Dodavatelé si […]

How innovation path created event detector

About Us Services References Contact CZ How innovation path created an app of warning system to protect water The aim of this project was to create a protecting system exposed to unexpected events by detecting and enabling a series of images named precisely by definition.​ The Challenge Delivery of drinkable water and wastewater treatment is […]

Veolia relies on innovation path for compliance check

About Us Services References Contact CZ How Veolia relies on innovation path to ensure compliance Veolia is the global leader in resource optimization. With over 178,000 employees worldwide, the French-headquartered company designs and provides water, waste, and energy management solutions. In 2020, Veolia supplied 95 million people with drinking water, 62 million people with wastewater […]